Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

2018-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przypomina o uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego programie na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Karty mogą otrzymać rodzice (biologiczni lub zastępczy) oraz opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznając WKRW nie stosuje się kryterium dochodowego.

Program Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych to szereg zniżek i ulg oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie.

Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 36 miesięcy.

Wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wydrukowane, zaś Karty można odebrać osobiście w w/w placówce lub można je otrzymać pocztą na adres wskazany we wniosku.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o Kartę oraz aktualny katalog zniżek WKRW załączamy poniżej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi : www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji