Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE

2018-05-25

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy klientów GOPS w Żarnowie o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w Ośrodku oraz przysługujących im prawach z tym związanych w świetle obowiązujących przepisów:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26 - 330 Żarnów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@gopszarnow.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt IV celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. (44)757-70-36, faks: (44)757-70-36

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji